Organiziranost

UVOD

 

Z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. L. RS, številka 51/2006, UPB-1; 97/2010 – sprememba) je urejeno varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami). Naravnih in drugih nesreč je iz leta v leto več, to pa pomeni, da je v tem primeru tudi večkratno posredovanje gasilskih enot v takih primerih.

Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjševanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev in drugih posledic takih nesreč. Država in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem v državi.
Sistem varstva obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov ter dejavnost za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive zmogljivosti gospodarskih družb, zavodov ali drugih organizacij, lokalnih skupnosti in države, ki so namenjene zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
Merila za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite, gasilskih enot in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah so urejena z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. L. RS, št. 92/2007 in 54/2009; v nadaljevanju Uredba).

 

ORGANIZIRANOST JAVNE GASILSKE SLUŽBE V MO MARIBOR

 

Javna gasilska služba je organiziranost prostovoljnih in poklicnih gasilskih enot na območju občine z določenimi operativnimi območji, ki na podlagi javnega pooblastila in s predpisi, z medsebojnimi usklajevanimi načrti aktiviranja, vzdrževanja pripravljenosti in delovanja gasilskih enot ter enotnim usklajevanjem in vodenjem, zagotavlja pripravljenost, preventivo ter delovanje gasilskih enot na območju občine ob naravnih in drugih nesrečah ter med drugimi gasilskimi intervencijami.

Javno gasilsko službo v mestni občini Maribor opravljajo:

 • Javni zavod Gasilska brigada Maribor (v nadaljevanju GB Maribor)
 • Prostovoljna gasilska enota – PGD Brezje
 • Prostovoljna gasilska enota – PGD Dogoše
 • Prostovoljna gasilska enota – PGD Kamnica
 • Prostovoljna gasilska enota – PGD Malečnik
 • Prostovoljna gasilska enota – PGD Maribor – mesto
 • Prostovoljna gasilska enota – PGD Pekre
 • Prostovoljna gasilska enota – PGD Pobrežje
 • Prostovoljna gasilska enota – PGD Radvanje
 • Prostovoljna gasilska enota – PGD Razvanje
 • Prostovoljna gasilska enota – PGD Studenci
 • Prostovoljna gasilska enota – PGD Zrkovci

Na podlagi sklepa o kategorizaciji gasilskih enot javne službe Mestne občine Maribor, št. 84500-1/2010 z dne 26.02.2010, je osrednja gasilska enota GB Maribor.

Za vodenje priprav in izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, se enote PGD operativno in vodstveno povezujejo v 3 sektorje in sicer:

 • sektor: KD Bresternica Gaj, KS Kamnica, MČ Ivan Cankar, MČ Center, MČ Koroška vrata, MČ Studenci in MČ Magdalena
 • Sektor: MČ Pobrežje, KS Brezje, Zrkovci, Dogoše, MČ Tezno, KS Malečnik, KS Malečnik-Ruperče
 • Sektor: KS Limbuš, KS Pekre, KS Razvanje, MČ Nova vas, MČ Radvanje, MČ Tabor

 

ORGANIGRAM GASILSKE BRIGADE MARIBOR

Leta 1962 se uvede tako imenovani "ruski turnus". Izmena dela 12 ur dnevno, 24 ur prosto, 12 ur nočno, 48 ur prosto. Ta cikel se nato nenehno ponavlja, ne glede na dan. 

 

NAČRT RAZVOJA GASISLKE BRIGADE MARIBOR

 

GB Maribor spada v VII. kategorijo gasilskih enot, torej poklicno gasilsko enoto. Skladno z uredbo, merili in novem izračunu, upoštevajoč prebivalstvo MO Maribor in pokritost z gozdovi to pomeni, da je v GB Maribor potrebno zagotoviti zadostno število opreme in še večjo zasedbo poklicnih gasilcev. S tem bo poskrbljeno tudi za večjo požarno varnost in seveda večjo interventno sposobnost poklicnih gasilcev na območju MO Maribor in sosednjih občinah.

Glavne točke, zaradi katerih bi bilo smiselno dodatno okrepiti kadrovsko sestavo GB Maribor:

 • Povečanje števila prebivalcev, poseljenosti območja MO Maribor skupaj z območjem ostalih občin soustanoviteljic.
 • Povečanje števila zgradb – predvsem trgovskih centrov in casinojev, prometne infrastrukture in drugih podobnih dejavnikov. Vse več je visokih stavb.
 • Razvoj industrije ter industrijskih objektov in prometa z nevarnimi snovmi tako na cesti, kot na železniških progah, ki gredo skozi območje pokrivanja enote.
 • Vsakoletno večanje števila naravnih in drugih nesreč, predvsem tehničnega značaja. Statistično gledano se število intervencij iz leta v leto povečuje.
 • Zagotovitev operativnega kadra tudi za sočasne intervencije, zaradi širokega območja pokrivanja in s tem oddaljenosti enote s sedeža.
 • Prostovoljne gasilske enote so v času, ko je največ operativnih gasilcev v službah, zelo okrnjena, hkrati pa se poklicni gasilci hitreje seznanjajo z novimi materiali in nevarnimi snovmi, ki se pojavljajo v nesrečah, požarih, ko pa to počno prostovoljci.

Sedanje kategorije (VII. kategorija) se GB Maribor po določilih v uredbi in merilih ne sme zmanjšati.

Pri določevanju števila gasilcev je potrebno računati na najhujše možne scenarije nesreč in posredovanj, v takih primerih pa se potrebuje zadostno število spočitih in ustrezno pripravljenih gasilcev. Glede na predlagano kategorijo enote, mora GB Maribor povečati število operativnih gasilcev.

Pri sestavljanju postave moštva je seveda potrebno upoštevati različne dejavnike kit so velikost območja, ki ga enota pokriva, število prebivalstva, statistično gledano dosedanje število intervencij v občini, pokritost območja z gozdovi, itd.

Trenutno stanje GB Maribor je, da je zaposlenih 65 operativnih gasilcev. To pomeni da je zaposlen 1 poklicni gasilec na 1740 prebivalcev v njihovem osnovnem rajonu, MO Maribor. Glede na to, da GB Maribor pokriva tudi 17 sosednjih občin, je potrebno upoštevati večje število prebivalcev, kar nanese 201.501 prebivalcev v vseh občinah skupaj. V takem primeru 1 gasilec pokriva oz. skrbi za varnost 3100 prebivalcev na celotnem območju interveniranja oz. delovanja GB Maribor. Ta številka je velika, zato je potrebno poskrbeti, da se v GB Maribor kadrovska zasedba ne zmanjša, oz. se celo poveča na takšno število operativnih poklicnih gasilcev, da bo zaposlen vsaj 1 poklicni gasilec na 1000 prebivalcev. Za vse občine skupaj.

Z upoštevanjem merila 1000 prebivalcev na enega poklicnega gasilca, bi v GB Maribor na podlagi Pravil gasilske službe formacijsko postali brigada (122 zaposlenih).
To pomeni, da bi moralo biti v enoti zaposlenih vsaj 113 poklicnih gasilcev, ki so psihofizično sposobni in ustrezno izobraženi za opravljanje dela poklicnega gasilca. Glede na območje in ostale dejavnike, ki vplivajo na število zaposlenih gasilcev v GB Maribor, bi moralo biti na eno izmeno zaposlenih 28 gasilcev (trenutno število v letu 2016 je 16).
To bi pomenilo boljšo organiziranost ter pripravljenost gasilske enote, predvsem boljše delovanje za primer večjih intervencij in možnosti hkratnega posredovanja na več intervencijah istočasno. Pokrita bi bila tudi »rezerva« gasilcev na sedežu GB Maribor, saj je prostovoljno gasilstvo kljub solidni organiziranosti vprašljivo, predvsem zaradi službene odsotnosti prostovoljcev.


Povzetek predloga kadrovskih potreb GB Maribor

Za boljši pregled in prestavo je v naslednjih točkah narejen povzetek predloga min. kadrovskih potreb za delovanje GB Maribor na področju MO Maribor in sosednjih občin.
Po 53. členu pravil gasilske službe (Ur. list RS, št. 52/2010) naj bi gasilsko brigado sestavljal poveljnik z 122 gasilci.

Če pogledamo trenutno stanje v GB Maribor lahko vidimo, da je v enoti zaposlenih 65 poklicnih gasilcev. Ko jih razdelimo na 4 izmene, dobimo 16,25 gasilca na vsako izmeno. To število je za dejansko stanje in pripravljenost seveda premajhno.
Številčno stanje operativnega kadra po izmenah je premajhno, če ob tem upoštevamo, da mora na vsako intervencijo izvoziti vsaj 1 oddelek gasilcev – vodja z vsaj 8 gasilci. To je tudi najmanjše število gasilcev, ki lahko samostojno posredujejo na intervenciji, da so zagotovljeni minimalni kriteriji varnosti glede posredovanja.

Spremenljiva minimalna sestava GB Maribor za delovanje na območju našega osnovnega rajona (MO Maribor) in sosednjih občin na izmeno:

 • 1 + 8 za primer intervencij (požar na objektu, požar v naravnem okolju, prometne in druge nesreče itd.)
 • 1 + 8 gasilcev za sočasnost pokrivanja intervencij ali pomoč prvim enotam na intervenciji.

SKUPNO: min. 18 poklicnih gasilcev na izmeno